home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Hackpen Hill, 26 8 2012.


Hackpen Hill, 26 8 2012. � Foto: Lucy Pringle

 

Het systeem (kort)

Deze briljante formatie heeft mensen versteld doen staan vanwege haar superieure ontwerp en kwaliteit in de uitvoering ervan. Het is duidelijk wat genoemd wordt de "Grote Afsluiter" voor het graancirkel seizoen van, wat door velen gedacht werd het jaar der jaren te worden, 2012!
Nauwgezette analyse verraad zelfs nog veel meer uitmuntendheid dan op het eerste gezicht duidelijk wordt, een eigenschap dat in feite karakteristiek genoemd kan worden voor veel gewasformaties.

Kubus

Als het kenmerkende thema van deze formatie kan men denken aan "de kubus". In deze bijzondere hoedanigheid kan het mijns inziens symbool staan voor �het systeem�. Ik leg verderop uit waarom ik dat denk. In ieder geval blijft de onvermijdelijke indruk van het ontwerp een kubus, zelfs wanneer dit een illusie moest blijken.

Een kubus stelt, in algemene termen gesproken, een staat van perfectie voor. De hoogst haalbare cultivatie van "de bol". Het kan beschouwd worden als h�t meetkundige object der meetkundige objecten. Een verstandsconstructie of �projectie ten aanzien van evolutionaire voltooiing. De kubus kan ook het universum of de hemel voorstellen.

De manier waarop de kubus bij de Hackpen formatie wordt voorgesteld, maakt duidelijk dat we kunnen spreken van een constructie, aangezien het blijkt opgebouwd uit meerdere kleine kubussen. Daarbij zijn een aantal kubussen geopend zodat hun skeletstructuur zichtbaar wordt. Deze skeletstructuur komt zo mogelijk nog meer constructie-achtig over. Men zou ook van kaders kunnen spreken.

constructie-achtige kubusjes
Open constructie-achtige kubusjes.

Het is grappig hoe de kubus als geheel het idee van "geraamte" of "raamwerk" eveneens omarmt. Begrippen als "denkraam" of "gedachtenkaders" waaien thans mijn denkraam binnen. De Engelse term �framing� die bijna in de Nederlandse taal is opgenomen, spreekt boekdelen in dit verband.

Rubic�s kubus

De graancirkelkubus, omdat het is opgebouwd uit kleine kubussen, heeft veel gelijkenis met de beroemde "Rubic's kubus". Het is zeker de moeite waard om Rubic's geniale uitvinding in al haar aspecten te bestuderen, aangezien het ons een beter begrip kan verschaffen ten aanzien van bepaalde idee�n achter de Hackpen formatie. Denk bijvoorbeeld aan; "balanceren tussen rollen (of draaien) en blokkeren".

kat met rubicks cube
De Rubic's kubus verschaft een beter begrip.

Spectaculaire seizoenafsluitende graancirkels geven me vaak het gevoel alsof ze een hint weggeven over zaken die erg belangrijk zijn voor de nabije toekomst of ook wel de tijd waarin ze verschijnen. Alsof ze een bepaalde tijdspanne met betrekking tot een specifiek thema markeren die een grote rol speelt voor de wereld of de mensheid als zodanig.

De Snowden onthullingen

Aan de hand van het volgende wordt duidelijk waarom het mogelijk is de formatie te begrijpen als een voorloper op de Snowden onthullingen en al wat die hebben teweeg gebracht en dat nog zullen doen. De zienswijze wordt ook nog eens gesteund door de verwijzing naar �hacken� aangezien de locatie �Hackpen Hill� betreft.

De sterke indruk van een Rubic�s kubus heeft me doen associ�ren met een bijzondere gebeurtenis die plaatsvond in Hong Kong, 31 juni 2013. Dit was het moment waarop Edward Snowden enorme hoeveelheden geheime informatie van America�s nationale geheime dienst, de NSA, overdroeg aan journalist Glenn Greenwald en filmmaker Laura Poitras.
Snowden maakte zichzelf herkenbaar door met een Rubic�s kubus in zijn hand de hotellobby, waar ze hadden afgesproken, binnen te lopen. Deze gebeurtenis kan gemakkelijk worden beschouwd als een sleutelmoment in de moderne geschiedenis. Het laat zien hoe het optreden van ��n enkele persoon van cruciaal belang kan zijn voor miljoenen mensen, hun rechten op democratie, vrijheid van meningsuiting en priv�.


Laura Poitras, Edward Snowden and Glenn Greenwald

De link die ik leg tussen de Snowden onthullingen en de graancirkel is met dit enkele voorval in Hong Kong nog niet compleet. Er is nog een ander betekenisvol verband aanwijsbaar, maar die behoeft eerst wat inleiding.

Het systeem

Met of zonder de associatie van een Rubik�s kubus is het voor de interpretatie van belang te letten op de structuur die een veelvoud aan kubusjes lijkt te bevatten. Het is alsof we meerdere kleine kubussen zien versus ��n alomvattende kubus die de som van al de kleine kubussen kan voorstellen.

Dit gegeven kan gemakkelijk worden geprojecteerd op, bijvoorbeeld, de structuur van de samenleving. Met andere woorden; �het systeem�. Vele individuen georganiseerd tezamen, vormen een massief geheel dat min of meer elk individu weerspiegeld. Religieus gezinde mensen zullen in plaats van �het systeem� eventueel geneigd zijn een Godbeeld in de grote kubus te zien.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, de levende cellen van een organisme die een orgaan vormen of het organisme in z�n totaliteit. Gelet op de constructie-elementen zal dit voorbeeld iets minder toepasselijk zijn.

Het is gemeengoed om over de organisatie van de mensheid hier op aarde te spreken als �het systeem�. Het systeem dat eist van ouders hun pas geboren kind te registreren. Het systeem dat babylief vaccinaties oplegt en kinderen al op vroege leeftijd verplicht naar school te gaan om zaken te leren die voor een groot deel buiten hun natuurlijke aanleg vallen. Het systeem dat voorschrijft vrijwel ons hele leven te werken en dat onze schaarse vrije tijd weet in te vullen met indoctrinerende afleidingen en suggesties opdat we nooit in onze oorspronkelijke kracht zullen staan.
Het systeem doet ons geloven dat we, in weerwil van dit alles en nog veel meer, vrij zijn en dat deze structuur op democratische wijze is georganiseerd.

De geschiedenis leert ons dat er meer en meer sprake is van �het systeem� naarmate de mensheid zich intensiever inlaat met technologie. Een enorme dominantie van het systeem is kunnen ontstaan door de uitvinding van de computer. De kleine kubusjes in het graancirkelontwerp doen gemakkelijk denken aan data opslag, toch zeker wanneer aandachtiger beschouwing laat zien dat het niet om kubusjes gaat, maar om tegels. Tegelstructuren zijn typerend voor informatie opslag en/of weergave in computertechnologie.

kat met rubicks cube
Tiling (tegelen) toegepast op digitale satelietfotografie.

Het op grote schaal verzamelen van persoonlijke gegevens van burgers maakt het mogelijk de samenleving, gemakkelijker dan ooit,te vormen naar de wensen van slechts een selecte groep van machthebbers.
In de praktijk is gebleken dat deze groep van machthebbers zulke gegevens voornamelijk in het geheim verzamelen. Geheime diensten, overal ter wereld, mogen dingen doen die voor gewone burgers verboden zijn, maar zelfs zaken die ook deze diensten volgens de wet niet mogen doen, vinden straffeloos hun weg omdat de geheimhouding fatsoenlijke rechtspraak in de weg staat.

Hopeloos

Waar het gaat om de zogenaamde democratische regeringen wordt het uiterst bedenkelijk dat deze hun verzamelpraktijken afschermen en daarover geen verantwoording afleggen aan de burgers. De burgers worden vervolgens hoe langer hoe meer geacht of gedwongen hun priv�leven op te geven. Er wordt de gewone mens transparantie van doen en denken opgelegd terwijl de overheid zich daar juist aan onttrekt.

De onder de bevolking veel gehoorde opmerking �ik heb toch niks te verbergen� is hopeloos ten aanzien van een incompetente of kwaadwillende overheid. Een mens die graag beroofd wil worden van bezit en/of zelfbeschikking doet er goed aan deze stellingname te blijven koesteren.

Edward Snowdens meest belangrijke argument voor zijn onthullen is dat in een gezonde democratie het juist de overheid is die transparant moet zijn. De overheid dient verantwoording af te leggen aan het volk. Niet omgekeerd. De overheid moet openheid van zaken geven, terwijl de burgers recht hebben op zelfbeschikking en een priv�leven.

Het is frappant hoe de graancirkel kubus aan dit gegeven uitdrukking lijkt te geven. De buitenranden bestaan uit open kubusjes, terwijl het binnenste zich kenmerkt door geslotenheid. Het systeem toont zich op een geconstrueerde manier naar buiten toe open en transparant (de buitenranden), in de kern ziet het er uit als een gesloten bastion. Toch suggereren zowel de kubus als de ring er omheen, opmerkelijk genoeg, de mogelijkheid van omkering.

Voor wat de kubus betreft heeft de mogelijkheid te maken met de merkwaardige toepassing van omgekeerde open kubusjes langs de middenassen. De 13 omgekeerde kubusjes (in het diagram rood gekleurd) maken het mogelijk om het interieur van de kubus te ervaren. Het is dan alsof we tegen een bovenhoek van een kamer aankijken.

   
Links; De rode kubusjes zijn omgekeerd ten opzichte van de donkere.
Rechts: De rode kubusjes niet omgekeerd ten opzichte van de donkere.

De ring om de kubus heen speelt een soortgelijk spel met binnenkant of buitenkant. Deze ring is opgedeeld in twee maansikkels. De ene maansikkel toont de buitenkant van de ring, terwijl de andere de binnenkant laat zien.

    
Diagrammen: Ring is opgesplitst in binnen- en buitenkant.

De betekenis van de mogelijkheid tot omkering is enorm als we indachtig zijn aan de omvang van het systeem als maatsschappelijke structuur. Tegelijk is het eenvoudig een kwestie van perceptie.

Opzien tegen of neerkijken op?

De manier van kijken naar deze kubus kan in hoofdzaak op twee manieren gebeuren. Of we kijken van een afstand op de kubus neer, of we verplaatsen ons als het ware in het interieur van de kubus door op te kijken tegen de bovenhoek (het midden) ervan.

Met betrekking tot het maatschappelijke systeem kan men zich dus afvragen of we los zijn van de machtsstructuur, of dat we ons eraan hebben verbonden en er daardoor in de ban van zijn geraakt? Ziedaar de mogelijkheid van ieder individu om zich te verhouden tot het systeem. Zo wordt de graancirkel een code of sleutel tot ontwikkeling van innerlijke kracht!

Het systeem heeft vat op ons zolang we het macht verlenen. Zolang we ons in een positie van afhankelijkheid ervan opstellen zullen de machthebbers zich met onze energie blijven voeden. Het gaat erom in onze oorspronkelijke kracht te staan, onze oorspronkelijke authentieke aanleg te volgen. In dat laatste geval verliezen de controlerende instanties hun greep op ons. Wij zijn dan machtig en de snode demagogen zo steeds minder.

   
Links: Vanaf buiten bekeken.(Neerkijken op) Rechts: Vanaf binnen.(Opzien tegen) (de UFO is een licht-ornament)

Het zal, afhankelijk van waar we staan in onze persoonlijke ontwikkeling, misschien niet eenvoudig zijn de omkering van het systeem als innerlijke opgave te volbrengen, maar daar ligt wel de mogelijkheid tot een uitweg uit de wereldcrisis zoals die dagelijks waarneembaar is.

Zoals tot hiertoe uitgelegd, is deze graancirkel voor wat haar essentie betreft waarschijnlijk afdoende verklaard. Dit neemt niet weg dat er nog een bulk aan informatie in is besloten die van de ene in de andere verbazing kan doen vallen. Omwille van de toegankelijkheid van dit artikel ga ik hier verder niet op in. Zie "het SYSTEEM (lang)"

 


Hackpen Hill. � David Tarr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels