home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Whitefield Hill, 3 augustus 2010.


Whitefield Hill formatie. © Bert Janssen

Hypnose neutralisator.

   Deskundigen hebben ontdekt dat het hen tot voordeel strekt wanneer een artikel aanvangt met "wetenschappers hebben ontdekt". Propaganda strategieŽn zijn een belangrijke machtsfactor. Het graancirkelfenomeen bewijst uitstekend op de hoogte te zijn van dit gegeven. In de loop der jaren is een reeks gewasformaties verschenen die op zeer directe wijze inspelen op de aardse propaganda machines en de invloed van deze op het bewustzijn van de mensheid.

Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld uit die reeks gewasformaties diende zich aan op Whitefield Hill, begin augustus 2010. De constructie, die excellent genoemd kon worden, betrof een achtpuntige ster ofwel een octogram met daarin een fraaie optische illusie. Binnen de graancirkelkringen werd het unaniem als "de ei-snijder" omarmd.

   De Whitefield Hill formatie kan onder andere naar het medium televisie verwijzen. Hoe het onder andere als een apparaat voor massahypnose wordt ingezet.


De televisie zendmast vanaf de formatie. © Randell

   Een belangrijke doorbraak in mijn zoektocht naar de betekenis van deze formatie kreeg ik tijdens het zien van FOX-news waarin een zekere Dan Gainer als "expert" iets poogde te verduidelijken over een in opspraak geraakte film. Met de verbale inleiding; "lets point this outÖ" verscheen de persoon in beeld tegen een achtergrond van beeldmerken die ik tot dan toe nooit eerder had gezien.


Een FOX graanformatie in ItaliŽ, 2009.

   Het beeldmerk waarvan er meerdere op de achtergrond zichtbaar waren, staat voor een organisatie genaamd "Media Research Center". Het deed me onmiddellijk denken aan de Whitefield Hill formatie. Bovendien, de Whitefield Hill formatie was, hoogst waarschijnlijk bij wijze van hint, in de nabijheid van een televisie zendmast geplaatst.


Lets point this out.

   Het Media Research Center betreft een instituut dat in het geheel niet aan de verwachtingen voldoet die het schept met het dragen van zo'n officiŽle en pretentieuze naam. Van een onderzoek centrum verwacht de gemiddelde mens al gauw dat het gaat om een instantie die zich onthoudt van partijdigheid. Immers, hoe zou men tot objectieve bevindingen kunnen komen, wanneer men met een bevooroordeelde blik gaat onderzoeken? Met de verwijzing naar "media" blijkt het centrum vooral te bedoelen dat het allerlei mainstream media-uitingen napluist.

   In feite wordt men op elke pagina van de MRC website gebombardeerd met een gigantische hoeveelheid agressieve en leugenachtige praatjes waar ieder oprecht en weldenkend mens al snel misselijk van wordt. Hier is een media-machine in werking die doelbewust tweedracht zaait en angstige gevoelens onder het publiek voedt. Er wordt een wereldbeeld gecreŽerd die zou moeten bestaan uit "rechtse conservatieven" en daartegenover "linkse liberalen". Het gaat hier uiteraard over het dominerende Amerikaanse politieke spectrum dat in wezen slechts uit twee grof betaalde kampen bestaat. Deze twee partijen dienen slechts ter maskering van het feit dat de democratie vrijwel volkomen is uitgehold.

   De gelijkenis van het MRC beeldmerk met de Whitefield Hill formatie is treffend genoeg om de formatie als een waardig alternatief media onderzoek centrum te laten dienen.

   Indien men de hedendaagse media serieus onderzoekt op hun methodes en intenties, dan kan men ontdekken dat er vaak een zekere mate van hypnose techniek wordt toegepast. Hypnose is het planten van suggesties in de geest van personen buiten hun bewuste wil om.

Hypnose middelen zijn o.a.:
ē Het horizontaal heen en weer leiden van de ogen. (breedbeeld televisie)
ē Het creŽren van angst, verwarring, shock of juist diepe ontspanning van de geest.
ē Het presenteren van een verhaal, het implementeren van suggesties.
ē Gebruikmaking van herhalingen.


Diagram Whitefield Hill formatie.

   Concentrerend op de Whitefield Hill formatie zien we binnen de kaders een voorstelling van zich herhalende lijnen. Er is een opbouw van lijnen die dikker of dieper worden naarmate ze vaker worden herhaald. Uit deze opbouw ontstaat de suggestie van een totaalbeeld.

   Een suggestie opgebouwd uit herhalingen duidt op hypnose of indoctrinatie techniek. Met elke herhaling vestigt de suggestie zich dieper in de onbewuste geest. Dit kan mogelijk verklaren waarom de lijndikte toeneemt. Hoe meer herhaling, hoe duidelijker of dieper de suggestie in de geest wordt verankerd.


Mijn artistieke afrekening met het medium televisie.© Randell

   Het hier gesuggereerde totaalbeeld toont door middel van verbuigingen in de afzonderlijke lijnen een bol of juist een holte. Beide zijn een illusie. De ene persoon kan overtuigd raken een bol te zien, terwijl een ander geloofd een holte waar te nemen.

   Opmerkelijk genoeg is er sprake van een omkering in de toename van lijndikte bij de opbouw van de lijnen wat de verbuigingen betreft. In plaats van een toename zien we dus juist een afname van de lijndikte voor wat de krommingen aangaat, hetgeen zou kunnen duiden op geleidelijke uitwissing van een geÔmplementeerde suggestie. Indien een suggestie wordt uitgewist ontstaat er een oorspronkelijke toestand vrij van kunstmatig geÔmplementeerde beeldvorming.

   In de voorstelling binnen de kaders zien we dus een gesuggereerd vlak met daarin een illusie die aanleiding kan geven tot tweestrijd. Immers, is het een bol of juist een holte?


Diagram Whitefield Hill formatie.

   Indien de verbuigingen die in een concentrische orde zijn opgesteld worden doorgetrokken tot cirkels ontstaat een beeld dat de kaders te buiten gaat. Er ontstaat dan zogezegd het grotere plaatje, maar de ruimere context van het ingekaderd beeld wordt niet gepresenteerd. (Verderop meer hierover.)

   Beschouwen we de kaders waarbinnen de illusie is vormgegeven, dan valt op dat deze op het eerste gezicht sierlijk en fantasierijk zijn. Alsof er sprake is van een overdadige toepassing van ornamenten.

   Is het daarom mogelijk vast te stellen dat er overdadig gebruik gemaakt is van "framing"? Aangezien graancirkels voornamelijk uiterst terughoudend zijn met overbodige franje mag men ervan uitgaan dat deze omlijsting toegevoegde informatie voorstelt.


Diagram Whitefield Hill formatie.

   Er zijn grofweg twee van elkaar te onderscheiden kaders waarneembaar. Voor de overzichtelijkheid noem ik ze Lijst A en Lijst B. Lijst A omzoomt direct de centrale voorstelling en bestaat uit een achttal vierhoeken. In de hoeken van het grote vierkant zien we vier blanco vierkantjes. Daartussen rechthoeken met daarin een lijn. Deze elementen te samen zou men kunnen opvatten als een kader, maar aangezien ze als acht onafhankelijke elementen niet met elkaar in verbinding staan zouden ze eventueel ook als onderdelen van de eigenlijke voorstelling kunnen worden beschouwd. In feite zijn deze elementen kaders op zich.

   Hoe het ook zij, deze elementen blijken een bronlogica tot uitdrukking te brengen. Er wordt door middel van de vierkantjes gewezen op de hoekpunten van het vierkant waarin de voorstelling zich bevindt. De lange rechthoeken wijzen op de zijdes van het vierkant. De vierkantjes zijn oningevuld, de rechthoeken bevatten een lijn. Er is dus sprake van niets en ook van lijnen. Alsof gezegd wil zijn dat exact dŠt het enige materiaal betreft waaruit de voorstelling in het vierkant is opgebouwd. Er is niets en er is inhoud.

   De reductie van de illusie zoals die door de omgevende elementen wordt gepresenteerd kan wat mij betreft ook betrekking hebben op illusies die buiten de kaders van televisie of andere media vallen. Een sterke indicatie daarvoor kan men vinden in Oud Egyptische grafkamers. In deze grafkamers zijn regelmatig schijndeuren aangetroffen. Deze werden geacht deuren te zijn naar een andere dimensie waar de overledene naar toe zou zijn gegaan.


Oud Egyptische schijndeuren.

   Het mag duidelijk zijn hoe ook deze illusoire deuren in hun geometrie verwijzen naar het niets en de lijn. Men zou ook kunnen zeggen naar afwezigheid en manifestatie.

   Van de grofweg twee van elkaar te onderscheiden kaders rest ons de beschouwing van Lijst B.


Diagram Whitefield Hill formatie.

   Deze lijst betreft een vierkant met aan elke zijde een driehoek, zodanig dat het lijkt alsof een identiek vierkant, 45į gedraaid, onder de eerste ligt. Dit geheel is nog eens omlijnd met een extra kader zodat we eigenlijk moeten zeggen dat deze lijst bestaat uit twee onafhankelijke kaders.

   Het binnenste kader, dus die met de driehoeken, kan men, afhankelijk van hoe men er naar wil kijken, ook weer opsplitsen in twee kaders. Het ene kader is dan het rechtopstaande vierkant. Het tweede de onderliggende 45į gedraaide vierkant. Indien we echt willen mieren, dan zou men zelfs de vier driehoekjes als lijstjes kunnen beschouwen.

   Willen we een betekenis uit Lijst B destilleren, dan zal de dualiteit tussen het ene ingevulde vierkant en het achterliggende lege vierkant essentieel zijn.

   Aangezien Lijst A bestaat uit acht kaders en Lijst B uit minstens twee kaders mag het inmiddels duidelijk zijn dat een substantieel deel van de graancirkel daadwerkelijk gaat over het thema kadrering ofwel framing. Tevens hebben we gezien dat de formatie als geheel gaat over aanwezigheid en afwezigheid en de creatie van een illusie. Gelinkt aan het medium televisie of aan media in het algemeen worden we geconfronteerd met indoctrinatie techniek. Met manipulatie van de geest of de hersenen.

   Interessant is het om eens te kijken naar het grotere plaatje. We hadden al opgemerkt dat de concentrische verbuigingen, indien doorgetrokken tot cirkels, een ruimere context kan opleveren die de beperkingen van het kaderwerk te buiten gaat.


Diagram Whitefield Hill formatie.

   Het levert een figuur op die doet denken aan een conische vorm van bovenaf gezien. Een gedeelte van de kern van deze figuur is nog zichtbaar in het centrale vierkant, maar het eigenlijke middelpunt van de kern is dat niet. Het kan slechts gevonden worden door meting.

   Als de kern of oorsprong van de gecreŽerde illusie verborgen is en dit onderdeel uitmaakt van het grotere verband, dan wordt het niet vreemd te spreken van misleiding.

   De gedachte om deze gebogen lijnen door te trekken tot cirkels kwam al in me op, toen ik de formatie lijfelijk bezocht, kort na het verschijnen. Aangezien er luchtfoto's werden gemaakt, ben ik bewust in het verborgen middelpunt gaan staan. Het rode stipje op de onderstaande linkerfoto ben ik. De rechterfoto kan erop wijzen dat ik deze bewering niet uit mijn duim zuig.

    
Foto links; © Oliver Morel.     Foto rechts; De onderzoeker ter plaatse. © Nicky Young.

   Indien we in letterlijke betekenis kijken naar het grotere plaatje, dan zijn er twee landschappelijke elementen die in relatie staan tot de Whitefield Hill formatie. Aan de ene kant de televisiemast en aan de andere kant een klein boompje op een oude grafheuvel of wat ervoor door zou kunnen gaan.


Foto: © Steve Alexander (edit Randell)

Foto: © Steve Alexander (edit Randell).

   Om terug te komen op het centrale vlak binnen de kaders, deze kan worden geassociŽerd met een reeks van lagen. Dit zou zowel om aardlagen als om bewustzijnslagen kunnen gaan. In metafysische termen spreekt men wel over bewustzijnsgronden. Het lijkt me niet onmogelijk dat de intelligentie achter de formatie op dit idee aanstuurt. Het idee is onder andere bekend van de oude trap-piramides.

   De onderbewuste geest zal dit oerpatroon herkennen als een scheppings- of wordingspatroon. Het plaatst de aanschouwer in feite terug tot het eigen wezen, de verschillende groei- of bewustzijnsstadia overziend. Zoals door middel van de jaarringen in een boom locatie in tijd kan worden teruggevonden, zo kan de geest via de bewustzijnsstadia bladeren in het boek des levens.


Trappiramide Borobudur, Java.

   Het zou heel goed kunnen dat het verborgen grotere plaatje, de conische figuur van concentrische cirkels meer in het bijzonder refereert aan deze metafysische structuur. Wie bekend is met therapeutische vormen van hypnose begrijpt dat diepere bewustzijnslagen verscholen liggen onder het normale parate bewustzijn en deze moeiteloos kunnen teruggaan naar vorige levens. Er kan tevens aansluiting worden gevonden met het collectieve geheugen of onderbewustzijn van de mens. In dat opzicht zal het niet verbazen zijn hoe machthebbers een ongezonde interesse kunnen vertonen in het experimenteren met dergelijke bewustzijnslagen.

   Propaganda-technieken zijn evenals vele andere culturele verschijnselen in de loop van de tijd doorontwikkeld en ingelijfd binnen het domein van specialistische wetenschap. In het bijzonder binnen kringen van het militaire complex en geheime diensten. Tot hoe ver de doorontwikkeling heeft plaats gevonden en wat de resultaten ervan zijn, kan de leek helaas allang niet meer overzien. De Whitefield Hill formatie in combinatie met het MRC logo biedt ons echter wel een opmerkelijk doorkijkje in de keuken van "de manipulatie-industrie" zoals het misschien nog het best genoemd kan worden.


Whitefield Hill © Foto: Randell.

   Het MRC logo toont een kader dat doet denken aan een ouderwetse televisiekast. De buitenlijnen hebben scherpe hoeken. De binnenlijnen hebben afgeronde hoeken. Bij de Whitefield formatie zien we het tegenovergestelde. Daar zijn het afgeronde hoeken aan de buitenkant en scherpe hoeken aan de binnenkant van de kadering. Dit is weer zo'n typisch tegenovergestelde relatie waar men vele gewasformaties op kan betrappen.

   Het vertelt mij, dat in het geval van Whitefield Hill, het (televisie-) beeld als het ware binnenste buiten is gekeerd. Het is, onder andere, alsof gezegd wordt dat de fysieke driedimensionale werkelijkheid als een televisieprogramma kan worden bekeken!

   Het idee van de gecombineerde hoekpunten is nog verder uitgewerkt in de behandeling van Lijst A. In de vierkantjes die verwijzen naar de hoeken ontbreken de te verwachten punten. Dit wil dus zeggen dat de uiterste punten in de hoeken zijn weggelaten. Met andere woorden, er kan geen twijfel over bestaan dat het spel met scherpe en afgeronde (=afwezige) uiterste hoekpunten bewust is ingebracht.

   Al met al heeft de Whitefield Hill formatie een hoop gegevens opgeleverd die ons media hypnose technieken doet doorzien. In die zin kan het volgens mij als een compensator of een neutralisator voor de gehypnotiseerde geest functioneren. Ik mag hopen dat we dankzij deze hypnose neutralisator voortaan de "watchers" gaan plezieren met een live "televisieprogramma" dat de moeite van het kijken waard is.

   De fysieke werkelijkheid van ons bestaan kan door ons zelf worden gezien als een film waarin we zelf een rol spelen. Verschillende aspecten van de White Field Hill formatie hebben op diepere, voor de zintuigen onzichtbare dimensies gewezen. Men kan zich voorstellen hoe bewoners van deze onzichtbare dimensies naar onze fysieke werkelijkheid kijken als een vorm van reality teevee. De vraag werpt zich op of deze reality show misschien niet net zoveel een illusie is als de astrale dimensie of een hiernamaals zoals door vele aardse zielen wordt aangenomen. Men kan natuurlijk ook de verschillende dimensies als een bestaande realiteit omarmen.

   Kortom, speelt uw rol in het drie dimensionale bestaan met glans! Het kan zijn dat door het leven werkelijk te leven er poorten voor het bewustzijn open gaan die men niet voor mogelijk houdt. Je weet uiteindelijk maar nooit wie er voor wie onzichtbaar isÖ

 


Whitefield Hill © Foto: Randell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels