home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Rough Hill, 24 juni 2009.


© Rough Hill, 24 juni 2009. foto: anoniem

Seksuele ethiek.

Deze formatie is te beschouwen als onderdeel van een drieluik op basis van overeenkomstigheid in artistieke signatuur. Desalniettemin leent het de moeite om het ook als onafhankelijk daarvan te onderzoeken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de kwal- en de libelformatie die de overige componenten vormen.


Vliegenzwam, © foto; randell.

Het behoeft mijns inziens geen betoog om te stellen dat er in essentie een paddestoel wordt verbeeld. Hoewel er duidelijk elementen te zien zijn waardoor er van een realistische weergave geen sprake is, staat het idee "paddestoel" als een huis. De afwijkingen zijn reeds een handreiking in de richting van een symbolische of een technische interpretatie.

De symboliek van de paddestoel in zijn algemeenheid kan mijns inziens in hoofdzaak drie ideeën vertegenwoordigen. Ik denk dan aan geestverruiming, aan de lust en aan een atoomexplosie.

             
Links: geestverruiming. Midden: condoom.
Rechts: atoomexplosie.

De wet van overeenkomstigheid geeft voor zowel de atoomenergie als de sexuele energie en de geestverruimende energie aan dat we te maken hebben met een bijzonder essentiële natuurkracht. Deze drie krachten zijn, hoe verschillend ze op het eerste gezicht ook mogen lijken, extreem basaal en in geval van onverantwoord gebruik kunnen ze tot bijzonder rampspoedige resultaten leiden.
Gelet op de overeenkomstigheid mag men veronderstellen dat er sprake is van drie verschillende uitingsvormen van één en dezelfde oerkracht. Deze oerkracht kenmerkt zich door exponentieel krachtige groeistuipen hetgeen niet zo verwonderlijk is aangezien we te maken hebben met krachten die aan de basis van het leven staan.

De vliegenzwam kan mijns inziens vooral als zinnebeeld voor 'lust' worden beschouwd. Het paddestoelpictogram van de graanformatie lijkt in deze tendens mee te gaan.
In ieder geval is er niet veel fantasie voor nodig om van de paddestoel een phallus te maken. De stereotype zwam met zijn intens rode hoed en witte vlekjes spreekt wat dit betreft tot de verbeelding. Toch, in weerwil van deze aanname, verdient het de aandacht het symbool niet louter als een phallus te interpreteren. Er valt mogelijk nog meer voor te zeggen dat het symbool vooral de lust-energie, de sexuele aandrang of expressie in z'n totaliteit vertegenwoordigd. Bovendien zijn er betekenislagen in het graankosmogram te ontdekken die zich aan de sexualiteit in de normale zin onttrekken.

Aangezien er in de graanformatie voor de uitdrukking van een paddestoel nogal wat vreemde vormelementen zijn gebruikt wil er blijkbaar informatie gegeven worden die van toegevoegde waarde zullen zijn.
Over informatie die gegeven wil worden moet ik zeggen tijdens het opstellen van dit verhaal nogal wat beelden te hebben doorgekregen die nauw samenhangen met de paddestoel en die voornamelijk 'bovenwerelds' aandeden. Het varieert van een grote zwaar metalen paddestoel boven Silbury Hill tot wielen van licht in de lucht of tegen het plafond.


Diagram.

Voor de overzichtelijkheid bij het onderzoeken van de beeldelementen maak ik gebruik van vijf basisgegevens, te weten; de sporen, de steel, de onderkant, de hoed en de rand.

De steel wijkt in behoorlijke mate af van de steel zoals we die van echte paddestoelen kennen. Er is hier sprake van een rechttoe rechtaan staaf waarvan de inhoud, de drie dubbele cirkels, in de hoed zouden kunnen verdwijnen. De drie dubbele cirkels zullen van belang zijn in nummeriek opzicht. Getal drie kan simpel gezegd staan voor groei en ontwikkeling.
De staaf continueert zich aan de kant van de hoed terwijl het bovendien de derde cirkel omsluit. Dit zonderlinge, haast onogelijke detail kan wijzen op de ambivalentie tussen al dan niet de hoed binnen gaan…Het brengt mij tevens op het onderscheid tussen de staaf en de inhoud van de staaf.


Spannend detail.

De maansikkels bieden ons een ecliptische indruk, alsof het ene hemellichaam voor een ander hemellichaam verschijnt. In werkelijkheid is het uiteraard maar weer de vraag of er sprake mag zijn van hemellichamen. Men kan bijvoorbeeld ook denken aan een willekeurige lichtbron die door een object verduisterd wordt. Nog objectiever kunnen we stellen dat er slechts geometrische figuren, te weten, cirkels, zijn weergegeven.
Er kan over de eclipsfiguur nog gezegd worden dat deze bestaat uit een grote en een kleine cirkel. Het mag ons herinneren aan pulsering, aan inkrimping en uitzetting. Het is goed mogelijk dat de eclipsfiguur twee stadia van een en hetzelfde ding voorstelt. Verder dient de richting opgemerkt te worden die af te leiden is uit de plaatsing van de kleine cirkel binnen de grote. Die is steeds omhoog gericht. Magnetisme of aantrekkingskracht komt aldus onder de aandacht. In combinatie met het bijzondere detail kan het dus gaan over penetratie.

Anders dan strikt noodzakelijk blijkt de onderkant van de hoed niet uit louter deellijnen te bestaan, maar valt er een soort harmonicastruktuur te ontdekken. Alsof de plaatjes opgevouwen zijn. Een gewasformatie uit 2002 die zowel een boom met vruchten als een paddestoel liet zien, toonde wel enkel deellijnen om de onderkant te verbeelden. Er is hoe dan ook sprake van een perspectief werking.

      
Links: onderkant vliegenzwam Rechts: detail East Field formatie, 2002.

Het aantal gevouwen vlakken of plaatjes is 20 in getal. De onderkant doet denken aan beeldelementen die we tegenkomen in andere formaties van eveneens 2009. Eén van die formaties gaat naar mijn stellige overtuiging over perspectievische diepte, te weten die van Cannings Cross.


Perspectivische diepte, Cannings Cross, 2009.

Blijvend bij de paddestoelformatie valt het verder op dat de plaatjes niet allemaal van gelijke lengte zijn. Een verklaring daarvoor kan zijn dat de lengtes zullen variëren onder inwerking van de penetrerende steel.Een andere verklaring kan gevonden worden in de variabele cirkels aan de rand van de hoed die gelijke lengtes in de weg staan.
Ik tel 21 lijnen of stralen waarbij we indachtig moeten zijn dat de twee buitenste lijnen samenvallen met de omtrek van de paddestoel. De stralen hebben één gemeenschappelijk verdwijnpunt dat heel toepasselijk 'verdwenen' is, d.w.z. dat het gevonden kan worden in het midden van de kleine cirkel bovenaan de steel.
   Droominformatie geeft me dat 'spaken' nog het beste geformuleerd is. De onderkant van de hoed stelt o.a. een wiel voor, alsook iets dat te maken heeft met materialisme. Hoe het ook zij, de spanning tussen het middelpunt en de omtrek of buitenkant is aan de orde.

De zijkant bestaat uit negen eclipsen die dit keer wel in grootte van elkaar afwijkend zijn. De ordening van de cirkels doet denken aan opkomst, het bereiken van een hoogtepunt en vervolgens afname.

      
Links; diversiteit in de lay. Rechts; punt in de meest linkse cirkel. © Foto's; Julie Obrian.

De lay in deze cirkels varieerde van logisch (één enkele vortex neerslag) tot onlogisch (alsof diverse krachten een rol hebben gespeeld). Meest bijzonder acht ik de punt, gevormd door een bosje staande halmen in de uiterst linkse cirkel.
Er zijn veel verschillende associaties met deze cirkels mogelijk. Ik neig in de eerste plaats naar het idee van eicellen of eicelblaasjes. De 9 maansikkels wekken tevens de gedachte op aan de zwangerschapscyclus van negen maanden. De cirkels kunnen o.a. ook (tijd)wielen voorstellen.

De bovenkant van de hoed kenmerkt zich door de koepelvorm. Die wekt op de bovenste plaats moeiteloos de gedachte aan overkoepeling en bescherming op. Binnen de boog of koepel zien we een aantal vlekken. Vier om precies te zijn. Getal 4 staat voor heerschappij, macht en bezit. De kwaliteit ervan is 'opstaan'.
Bestudering van de groeiwijze van de vliegenzwam leert ons dat de vlekken restanten zijn van een beschermend omhulsel waarin de paddestoel zijn voorstadium heeft gehad. In bevlogen termen; het kunnen herinneringen zijn aan een staat van maagdelijke reinheid of onschuld.
Wat men er eventueel ook van kan maken zijn eigenschappen als gevolg van gehechtheid aan vroegere toestanden. Karmische toestanden die men kan ervaren als hinderlijke gewoontes die in principe afgelegd kunnen worden.
Opmerkelijk is in ieder geval de tegenstelling van maagdelijke reinheid versus oude afwasbare restanten.

Ten slotte is er nog het beeldelement van de sporen. Zij verwijzen uiteraard naar het idee 'voortplanting'. Er vallen zes sporen van de paddestoel. In numerologisch opzicht verwijst zes naar verliefdheid en sex, die aan elkaar nauw verwante goddelijke aandoeningen waarmee de zich ontwikkelende mens vaak zoveel te stellen heeft, alle pretenties of zelfsuggestie ten spijt.
De sporen vallen quasi willekeurig van de paddestoel. Dit wil zeggen dat de plaatsing van deze kleine cirkels in het graan de suggestie wekken van willekeurigheid maar ze doen dit toch in verhoudingen die harmonisch overkomen. Twee sporen blijken in ieder geval coördinaten voor te stellen zoals het onderstaand diagram bewijst. Het ligt in de verwachting dat ook de andere sporen zo hun geheimen in zich dragen.


Nu de verschillende beeldelementen in het kort zijn besproken zou je denken dat er een duidelijke interpretatie uit gefilterd zou kunnen worden. Toch is dit nog niet zo eenvoudig als het lijkt. In feite smeken sommige bevindingen om verdere verdieping en daarom ga ik nog even door, allereerst op het idee van de schaduwen.
Zoals gezegd bij dubbele cirkels van de steel; deze bieden ons een ecliptische indruk, alsof het ene hemellichaam voor een ander hemellichaam verschijnt. Omdat het nog maar de vraag is of er sprake mag zijn van hemellichamen kies ik ervoor om het wat algemener te houden en het te hebben over een willekeurige lichtbron die door een object verduisterd wordt.

      
Links: Eclips of object voor lichtbron.
Rechts:In rood; het waarnemingsveld in relatie tot het object van verduistering.

Gaan we naar de onderkant van de hoed en nemen we daaruit een enkel gevouwen plaatje dan doet dit denken aan het waarnemingsveld in relatie tot het object van verduistering dat ontstaat bij de verdonkeremaning. Het blijkt slechts afhankelijk van de positie van de waarnemer of het object als volslagen duister wordt gekend of grotendeels verlicht! Een idee als dit zou wat mij betreft te denken mogen geven bij oordeelvorming in het algemeen.


De waarnemer centraal.

Het gegeven van verduistering van licht staat overigens in direct verband met de paddestoel als lustsymbool. Dit zodanig dat de paddestoel als geheel eveneens een object van verduistering voorstelt. Als men denkt aan de complicaties die de lustbeleving vaak met zich meebrengt zal men er niet van opkijken.


De paddestoel als object van verduistering. (© brilsmurf)

Indien we het idee van de penetratie van de staaf in de hoed nader bestuderen komen we een aantal bijzonderheden tegen die de perfectie van de geometrische verhoudingen onderstrepen. Om te beginnen is het zaaks een aantal diagrammen te construeren die de fases van indringing en terugtrekking belichten. De meest voor de hand liggende wijze om dit te doen levert een negental plaatjes op die overeenkomstig negen verschillende stadia representeren.


Diagrammen bevruchting.

Heel leuk is nu dat de cirkels van de paddestoelrand met de fases van indringing overeenkomen. Nemen we even de meest linkse cirkel met de punt als fase 1 oftewel het beginstadium van de penetratie, dan volgt cirkeltje 2 voor fase 2 en zo verder tot en met de vijfde of middenste cirkel. Die vijfde cirkel is het hoogtepunt in de orde van toename en afgang en valt perfect samen met de bovenste van de 3 eclipsen in fase 5. Het ideaal van de vereniging wordt hier vervult.
   Direct na dit stadium komt fase 6 waarin de inhoud van de steel (de 3 kleine cirkels) zich ontlaadt in de cirkels van de hoed. Het hoogtepunt gevolgd door de ejaculatie lijkt mij zo. En suggereerde fase 4, vlak voor de naderende climax, niet het gebruik van een voorbehoedmiddel?


Condoom in de paddestoelhoed.

De serie verbeeld bovendien prachtig hoe de mannelijke energie omhoog dringt, terwijl de vrouwelijke energie een roerende of draaiende beweging eromheen maakt. Samen bereiken ze een climax, een samensmelten. De drie eclipsen van de steel stellen het mannelijk zaad voor, de negen eclipsen van de hoed het vrouwelijk ovum.

Zoals achter de oorspronkelijke tantra leerstellingen een hele metafysische werkelijkheid schuil gaat, zo kunnen de duidingen in deze formatie eveneens meerdere betekenislagen bevatten. Voor mij is dit alles in elk geval tantra ten voeten uit.
De seksuele betrekkingen die mensen met elkaar onderhouden kunnen als een symbolische uitdrukking gezien worden van de wonderbaarlijke betrekkingen tussen de hemel en de aarde. Het is het spel van universele klank dat inwerkt op de wateren van de universele substantie. Het is het levende niets dat tovert met het zichtbare al. De geestige wind vormt zichtbare wolken.

Nu de aandacht op het hemelse is gericht maakt dit de weg vrij voor bespiegeling over het hoger zelf. Het eigen hoger zelf kan begrepen worden als een bewustzijns-entiteit die in evolutie ontzaglijk veel verder is dan het simpele aardse zelf. Het is praktisch niet te bevatten wat een gigantische informatiebron dit wezen zoal is.
Aan de hand van "Seth spreekt", een boek dat door middel van trance-sessies is geschreven, heb ik met betrekking tot het 'overzelf' het onderstaand teken mogen waarnemen. Ik ga ervan uit dat 'overzelf' als synoniem voor 'hoger zelf' geldt.


Het overzelf.

De paddestoel, althans de koepel ervan, kan dus het overzelf, het onvoorstelbaar ge-expandeerde bewustzijn voorstellen. De verhouding of de relatie tussen deze en het lager zelf opererend met de fysieke phallus is ongetwijfeld belangrijk en betekenisvol. Het kan haast niet anders dan dat het paddestoelteken beide aspekten vertegenwoordigd. De link tussen het zelf aan de voltooiing van het evolutiepad en het beperkte ik-gerichte zelf dat instinctief streeft naar overleving door middel van genetische voortplanting is nu gelegd.


Dubbele helix ook in de paddestoel.

Een geestverruimende kindertekening die ik gemaakt heb op ongeveer mijn 10de levensjaar kan heel goed als vergelijkbaar materiaal dienen. Het blijkt een sterk staaltje van levensinzicht zonder dat ik daar destijds op een al te rationele manier mee bezig was.
In deze tekening blijkt het lust-aspekt gesublimeerd tot mysterieus gen-technologisch verhaal. Het is te beschouwen als informatie uit het onderbewustzijn of uit het bewustzijnveld.

      
Links: Kindertekening uit ±1971. Rechts: Paddestoelen met libel.

Terwijl ik de tekening zocht om het te scannen ontdekte ik verder nóg een kindertekening die ik vergeten was en warempel een bevestiging geeft van de verbondenheid met de libel!
De stelen van de paddestoelen lijken voorzien van ieder drie ringen maar deze zijn in wezen het gevolg van een spiraalverbinding. De Rough Hill formatie met zijn drie ecliptische ringen in de steel kan zoals we hebben gezien op hetzelfde duiden.
Saillant detail is verder dat wanneer we op de datum van signering letten, deze tekening één dag voor de ontdekking van de paddestoelformatie is gemaakt, maar dan 32 jaar tevoren! De kans is daarmee bijzonder groot dat ook de paddestoeltekening in het graan op 23-6 is voltooid.

Voor een beter begrip over de samenhang tussen DNA en de paddestoel is het nodig te begrijpen dat DNA gevoed wordt vanuit het bewustzijnsveld. Het bewustzijnsveld, de dimensie van lichtenergie, bevat alle denkbare informatie en is tevens bron van leven.
Het zal duidelijk zijn hoe belangrijk en grondig lichtwerk kan zijn. Vanuit het lichtgebied wordt er dan ook op gewezen hoe belangrijk het is voor de mensen om werkelijke hartverbindingen met elkaar aan te gaan.

      
Wielen van licht.

Denkend aan de beelden van de wielen van licht die ik met mijn geestesoog waarnam, veronderstel ik dat deze de relatie tonen tussen tijd (dna en tijdlijnen) en tijdloos (lichtdimensie) bestaan.
Het zijn wellicht tijdwielen, cycli die worden aangedreven door de wil. In het midden, de as van het wiel, is de rust, de stilte van de tijdloosheid. Daar is het alziend oog. Wanneer het bewustzijn zich daar ophoudt kan men alle tijd, verleden en toekomst overzien. De afwisseling van serene stilte en opkomend verlangen kan verbeeld zijn in de steel van de paddestoel. In elk geval heb ik waargenomen dat door de inwerking van de as het wiel in beweging komt. Hetzelfde principe geldt voor de spaken aan welks uiteinden weer kleinere wielen zich bevinden. Je zou denken dat dit zo tot in het fractale oneindige kan doorgaan.
De as, de spaak, de steel, staf of phallus is de scheppende levenskracht, de wil die, al dan niet getransformeerd, de wielen van het lot tot beweging aanzet.

      
Links: Essentie. Rechts: Caduceus of Hermesstaf.

De paddestoel is een draak, een slang, een levensboom, een ank of een caduceusstaf, enz.. Het is een universele uitdrukking van de menselijke evolutie die haar voltooiing vindt in de vereniging met het hoger zelf. Het is de uitdrukking van de mens die in essentie de dood overstijgt.
De intense levenslust die zich opricht kan echter in zijn ontwikkelingsgang het licht verduisteren. Het is dan de goddelijke scheppingsaktiviteit zoals die in de mens tot uitdrukking komt die door onachtzaamheid tot (zelf)vernietiging leidt.
De dualiteiten geest/stof, leven/dood, mannelijk/vrouwelijk, licht/donker, etc., vinden daarom hun plaats in deze symbolen van universele macht. De vereniging van de dualiteit is de grote opgave die ons telkens wordt voorgeschoteld. Geen enkel conflict mag ons nog parten spelen indien we toegelaten willen worden tot de hoge cultuur van kosmische intergratie.

De graanpaddestoel vervat net als de caduceus of de hermesstaf de gehele evolutiegang van de mens. We zullen zo dus de lijn van genetische voortplanting helemaal terug kunnen volgen tot aan Adam en Eva die hoogst waarschijnlijk creaties waren van de buitenaardse Annunaki.

      
Twee versies van Adam en Eva bij de 'boom' van goed en kwaad.

De top van de paddestoel-staf zal model staan voor de intergratie in het overzelf waar de mens ideaal gedacht is, waar het doel van de menselijke evolutie is bereikt.

Ter afronding; de beeldtaal van de Rough Hill formatie herinnert in de eerste plaats aan het lustaspekt in de natuur. Het spreekt de lust aan in ons eigen wezen in samenhang met ideeën als zelfbespiegeling, behoedzaamheid, het doel van de evolutie en kosmische verantwoordelijkheid. Het gaat over goddelijk scheppingsvermogen dat in seks tot uitdrukking komt en dat afhankelijk van gezond, dan wel verkeerd gebruik, weldadig of destruktief zal uitpakken. Het wijst daarbij op de karmische raderen van de tijd.
Het is dus alsof de formatie op een meer harmonische of gezonde lustbeleving aanstuurt. Daarbij waarschuwt het aan de ene kant en stimuleert het ons aan de andere kant, alsof het ons aanmoedigen wil het lustaspekt in al z'n facetten te overzien en te eerbiedigen.
De Rough Hill formatie op deze wijze geïnterpreteerd is dan een handreiking tot een evenwichtige seksuele ethiek. De vrijheid, werkelijke vrijheid, is aan ons!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels