home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Martinsel Hill, 19 juli 2007.


© foto: Steve Alexander

Olieramp

Of ik het nu wil of niet, de betrekkingen die met deze formatie verband lijken te houden, laten me niet los. Om te beginnen is er de duidelijke overeenkomst met het logo van oliegigant British Petroleum. De overeenkomst werd door verschillende mensen al spoedig na het verschijnen opgemerkt maar daar bleef het vervolgens lange tijd bij.

    
Links: Bp logo.     Rechts: Deepwater Horizon catastrôfe, 2010.

In 2010 voltrekt zich een nachtmerrie scenario die de wereld zelden heeft meegemaakt als het gaat over omvang en impact van een milieuramp. British Petroleum speelt er de hoofdrol in, althans, zo ziet het er uit. Ik heb het natuurlijk over de rampspoedige olielekkage in de Golf van Mexico waar relatief weinig over werd bericht in de grote media. Maar laat ik beginnen wat meer in de overeenkomstige beeldtaal te duiken.

Het pictogram van de gewasformatie komt in de geometrische basisstruktuur geheel overeen met het BP logo, het voegt er enkel concentrische ringen aan toe die in het logo slechts latent aanwezig zijn. De invulling van de vlakken is door de gebruikmaking van deze concentrische ringen afgeweken van het orginele BP patroon.

Met de catastrôfe in het achterhoofd ben ik de ringen gaan zien als een expanderende olievlek op een wateroppervlak. Het cirkeltje in het midden dat bij de het logo niet te ontdekken valt deed me vervolgens denken aan het lek waarvandaan de olievlek zich steeds verder uitbreidt. De gehele graancirkel komt op mij bijzonder transparant over, een effect dat in het logo lang niet zo sterk tot uitdrukking komt.

    
Links: Zonder toevoeging. © John Montgomery.     Rechts: Met toevoeging. © Susan Weis

Een bijzonderheid aan de formatie is de toevoeging op een later tijdstip van een cirkeltje naast de figuur van ongeveer dezelfde grootte als het centrale cirkeltje. Men kan zich afvragen of er een tweede lek mee wordt bedoeld? Verwijst het daarmee misschien naar een eventuele toekomstige mogelijkheid in geval men geen lessen trekt uit dit gebeuren?

Een andere verklaring voor dit cirkeltje zou kunnen zijn dat er het eigenlijke lek mee wordt bedoelt op de bodem van de oceaan. Alsof je onder het wateroppervlak kijkt naar het de werkelijke bron van de vervuiling. Dit idee staat misschien ietwat op gespannen voet met de gedachte aan de aanvankelijk veronderstelde bron van vervuiling in het midden van de formatie, maar toch…

Indien we de interpretatie iets minder letterlijk nemen wordt één en ander nog veel interessanter. Met name wanneer we spreken over het verschil tussen hetgeen zich aan de oppervlakte voordoet en wat er verborgen, dat wil zeggen, onder de oppervlakte afspeelt, dan komen we waarschijnlijk dichter bij de bedoeling van de formatie. Laten we eens kijken wat er zoal onder de oppervlakkige voorstelling van de milieuramp aan de hand kan zijn. Wat kan er bedoeld zijn met "kijken naar de werkelijke bron van de vervuiling"?

Het mag duidelijk zijn dat er sprake is geweest van een vooruitziende blik bij de graancirkelmakers. In 2007 reeds de olieramp aankondigen is knap, maar ik vraag me af waarom juist toen? Zou de formatie een jaar van te voren zijn verschenen, dan was de verbinding nog duidelijker geweest. Ik heb lang rondgelopen met deze vraag in het achterhoofd. Uiteindelijk kwam ik uit bij een machtswisseling aan de top van het bedrijf als logische verklaring. In 2007 werd Lord Browne als "chief executive" voortijdig van zijn troon gestoten om direct te worden opgevolgd door Tony Hayward.

Direct nadat ik deze verklaring formuleer ontstaat in Wiltshire een nieuwe formatie met typische kenmerken van opnieuw het BP logo… Zulke dingen overkomen mij vaker en ik wil graag geloven, dat het betekent, dat ik op het goede spoor ben.


Lurkeley Hill, East Kenneth, 12-4-2012.

Bij beschouwing zien we dat dit keer het logo als het ware is gereduceerd. In vergelijk met de Martinsell 2007 formatie zien we nu nog slechts één enkele schijf. Tevens is het aantal "bloemblaadjes" verminderd. Vermindering in verband gebracht met de olieramp, doet me denken aan verliezen die het bedrijf heeft te verwerken i.v.m. schadeclaims. Misschien zijn het wel ingecalculeerde verliezen.

Aangezien het volgen van de geldstromen ons veel kan vertellen over eventueel aanwezige complotten is het interessant te melden dat voorafgaand aan "het ongeluk" met de Deepwater Horizon er voorkennis geweest moet zijn van de catastrôfe.

Aan deze voorkennis kan geen twijfel bestaan wanneer men nagaat dat slechts een paar weken voor de gebeurtenis er grote BP aandelenpakketten worden verkocht door Goldman Sachs, Wachovia/Wells Fargo, UBS en Tony Hayward de opperbaas zelf! Goldman Sachs deed maar even 44% van al hun BP aandelen weg. Wachovia, een andere gigant in de bankwereld, verkocht 98% van zijn BP-aandelenpakket. Huh, wat? Oh, het Zwitserse UBS gelukkig iets minder, slechts 97%! Tony Hayward, de kapitein van de onderneming, verkocht aan 1.4 miljoen pond BP aandelen.

Bijzondere aandacht verdient Halliburton, het op één na grootste olie exploitatie bedrijf van de wereld. Het bedrijf dat zeer nauwe banden onderhoudt met Dick Cheney en George Bush. Het was intensief betrokken bij de werkzaamheden van de Deepwater Horizon op het kritieke moment. Typisch, mag wel gezegd worden, is dat op 12 april, een week voor het exploderen van het olieplatform, Halliburton het bedrijf Boots & Coots koopt voor meer dan 240 miljoen U.S. dollar. Boots & Coots is gespecialiseerd in het blussen van oliebranden en het afdichten van blowouts van oliebronnen. Dit bedrijf heeft o.a. veel van de oliebranden in Koeweit gedoofd die tijdens de Golfoorlog aangestoken waren bij de terugtrekking van Iraakse soldaten.


Lurkeley Hill, East Kennet, © Stuart Dike.

De nieuwe formatie is volgens mij ontstaan in de nacht van 11 op 12 april 2012. Om precies te zijn om 3.53 uur. Ik ontving op dat moment een telepatische doorgeving dat er "een nieuwe" was ontstaan. Daarbij begreep ik onmiddellijk dat "een nieuwe" sloeg op een nieuwe gewasformatie. Het is opvallend dat de Halliburton overname tevens plaats vond op een 12de april. Halliburton plukt BP?

Martinsel Hill, 2008.

Pat Campbell is de man die BP heeft aangenomen om het spuitende olielek onder het wrak van het gezonken olieplatform af te dichten. Deze man heeft, kan het toeval zijn, meerdere jaren voor Boots and Coots gewerkt. Maar ging het eigenlijk wel om één lek? Hoewel BP de wereld aanvankelijk voor hield dat er sprake was van één olielek bleek uiteindelijk dat er van drie lekken sprake was. Wetenschapper B. K. Lim en zijn team van experts op het gebied van boringen ontdekten deze, en tal van andere leugens die in de officiële rapporten werden gebruikt. Ook dit bedrog, zo zou men denken, is door de graancirkelmakers voorspeld. Het geval wilde namelijk, dat in 2008, precies op de "gosht" van de formatie van 2007, een graancirkel verscheen die zonder veel moeite drie, ofwel zes borrelende lekken laat zien. Ik zuig het niet uit mijn duim, een andere bron vermeldt inderdaad zes breuken in de zeebodem.

    
Links: Martinsell Hill 2008,© John Montgomery.     Rechts: Detail vanaf de grond, © Randell.

Zou men nog steeds willen twijfelen aan de "voorkennis" van de ramp waarover ook de cirkelmakers moeten hebben beschikt, dan kan het niet anders dan dat de volgende formatie, alweer in hetzelfde veld van Martinsel Hill, de onzekere overstag doet gaan. Deze formatie omringt een verontreinigde plas water, een gegeven dat nooit eerder in de graancirkelhistorie is vertoond. Het werd op 25 juni 2009 ontdekt.

Martinsel Hill, 2009.

De cirkels in liniaire opstelling kunnen het aantal maanden voorstellen die na het verschijnen van de formatie nog resteren totdat de uiteindelijke ramp, symbolisch voorgesteld door een verontreinigde plas water, plaats vindt. Het is alsof we te zien krijgen hoe het sabotageplan, geleidelijk aan, meer en meer volume aanneemt, of anders hoe er meer en meer tijdsdruk ontstaat.

    
Links: Martinsel Hill, 25 juni 2009.    Rechts: Diagram.

Met de suggestie van een gestaag toenemende tijdsdruk zijn we terug bij het pogen naar de werkelijke bron van de vervuiling te kijken. De officiële lezing doet verslag van een opeenstapeling van fouten gemaakt door het werken onder "hoogspanning". De 2009 formatie blijkt ook dit gegeven te hebben meegenomen doordat het onder een hoogspanningsleiding door lijkt te kruipen!

Volgen we deze officiële versie, die ongetwijfeld een heleboel niet vertelt, dan is de grote hamvraag natuurlijk, hoe voorkomen we dit gevaarlijke element van tijdsdruk die blijkbaar grote risico's met zich meebrengt? Hoe voorkomen we situaties van stress? Het is een belangrijke vraag die terugkaatst op ieder lid van de samenleving. "Haastige spoed is zelden goed", zegt het bekende spreekwoord. We weten het allemaal, maar ons er nu eens echt goed op inrichten lukt volgens mij maar zeer weinigen.

In Raja Yoga, de excellente duizenden jaren oude waarheidsleer, is het principe van zowel innerlijke als uiterlijke reiniging een belangrijk, niet te veronachtzamen element. Door concentratie op het gegeven vertoonde zich voor mijn geestesoog het beeld van een overvolle afvalcontainer. Hoewel de container eigenlijk al te vol is, heeft iemand er toch nog even een propje tussen gefrommeld.

Aan de ene kant zou je kunnen denken dat de frommelaar er goed aan gedaan heeft het aan de afvalbak toe te voegen. Aan de andere kant getuigt het toch van een mentaliteit die nog niet helemaal zuiver is. Het kan duiden op zowel gehaastheid als luiheid. Het zijn twee eigenschappen die, ondanks dat ze als elkaars tegenpool kunnen worden begrepen, toch met elkaar in verband staan. Hetzelfde geldt voor de ambivalentie tussen uit en in. De positie van de prop maakt het in dit geval duidelijk.


Innerlijke en uiterlijke reiniging. © Randell

Mensen zijn lui of laks en tegelijk veel te vaak in een toestand van onzalige rusteloosheid. Deze gesteldheid kent vele oorzaken en veroorzaakt hopeloze toestanden. Tijdsdruk is een kunstmatig in het leven geroepen fenomeen die de natuurlijke loop der dingen verstoort. Hoogspanning en stress zijn factoren die op z'n minst een aanslag zijn op de gezondheid van degenen die er onder lijden.

De bezwaarlijke uitwerking van hoogspanning en stress op de omgeving laat zich als voorbeeld illustreren in de gebeurtenissen rondom de Deepwater Horizon. Het is uiteraard een extreem voorbeeld, maar klaarblijkelijk heeft de wereld het nodig dit stuk te leren. Alle veiligheidsmaatregelen die aan de booroperatie waren verbonden hebben gefaald of werden opzettelijk gepasseerd onder invloed van de toenemende tijdsdruk. De tijdsdruk op haar beurt was hier een gevolg van het financiële aspect. Het financiële aspect is in wezen het aspect van de hebzucht of de machtswellust.

Eigenlijk is het altijd weer hetzelfde deuntje. Het zal vrijwel iedereen bekend voorkomen dat de geldzucht het bederf met zich meebrengt. Wat me daarbij dan bezig houdt is waarom, als zovelen deze structuur immers duidelijk doorzien, de overweldigende meerderheid toch niet in staat blijkt het onheil te keren?

De structuren die hebben geleid tot de catastrôfe in de Golf van Mexico weerspiegelen zich op vele andere gebieden overal ter wereld. Het kan op grote schaal zijn of op kleine schaal. In essentie maakt het niet eens zoveel uit. De bron van de uiterlijke vervuiling is overal de onzuiverheid in gedragingen. Onzuiverheid dus, in de gedachten die leiden tot onzuivere gedragingen. Het is een mentaliteitskwestie. Zo gesteld is de bron van de uiterlijke vervuiling een kwestie van innelijke vervuiling. Het lijkt het me belangrijk te begrijpen dat wanneer elk individu van de wereldbevolking zich sterk maakt voor zuiverheid in eigen gedachten en daden, dat daarmee karmische processen in gang treden die het uiteindelijk mogelijk maken dat zelfs de ergste en machtigste criminelen ten val komen.

    
Links: Walbury Hill (Combe) 12 6 2010.     Rechts: Nasa pictures: 29 4 2010 en 24 5 2010.

Een formatie die verscheen in het jaar van de ramp en die er volgens mij betrekking op heeft, is die van Walbury Hill at Combe. Onderaan zien we weer een lek op de bodem van de oceaan. Er vandaan stijgen dikke klodders olie op, tot waar het aan de oppervlakte van de zee in de vorm van een soort Yin Yang-achtige figuur rond lijkt te dobberen. De voorstelling komt behoorlijk overeen met satelietfoto's die van de oppervlaktevervuiling zijn gemaakt.

Naar mijn mening zijn de formaties die de aandacht vestigen op het BP schandaal bedoeld voor het publiek dat er interesse in heeft, zoals in feite van vrijwel de meeste gewasformaties gezegd kan worden. Volgens mij houdt het daar echter niet mee op. Het mag interessant zijn dat de graancirkelintelligentie ons klaarblijkelijk helpt om de vingers te krijgen achter alle "ins en outs" van het megacomplot dat hier aan de hand moet zijn, maar toch, wat hebben we eraan?

Wat hebben we eraan te weten dat de Obama's, de Cheney's, de Bushes en de hele rataplan aan bankdirecteuren etc., zich schuldig maken aan het ergste verderf dat wereld sinds het begin van onze voorgeschotelde geschiedenis heeft mogen meemaken? Voor je het weet is zulke voorlichting net zo vluchtig en onzinnig als wat de reguliere media ons presenteren. Ik bedoel te zeggen, zolang er niets met de informatie gebeurt bij de toeschouwer, wordt alles, zo te zien, in toenemende mate alleen maar erger. Het is daarom dat ik niet speciaal focus op de onthulling van dit complot, maar graag benadruk dat ieder individu zich persoonlijk kan verbinden met "de graancirkelgeest". Zodra dat gebeurt, is de voorlichting niet langer meer als éénrichtingverkeer, maar reageert het fenomeen op onze respons.

Overigens hoeft men niet per sé naar het graancirkelgebied af te reizen om daar de boeren het leven zuur te maken. Het gebeurt me vaak dat, terwijl ik hier in Nederland achter mijn bureau het fenomeen onderzoek, er in Engeland formaties verschijnen die direct linken met de vorderingen die maak. Het geeft me soms oplossingen wanneer ik ergens niet uitkom. Afhankelijk van vermogens en intenties schijnt het mij toe dat iedereen zich persoonlijk met het fenomeen kan verbinden. Enkel het voornemen om bijvoorbeeld eens aan joga of aan meditatie te gaan doen in plaats van in de televisie- of internetverslaving te blijven hangen, zou zomaar hele wonderbaarlijke gebeurtenissen kunnen veroorzaken!

Om verder niet al te moralistisch te worden besluit ik nu met de zielsverheffende mededeling dat ik mijn kamer maar eens ga stofzuigen om daarna de afwas doen…

 


"Ik zou mijn leven terug willen."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels