home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Hackpen Hill, 20 juli 2003.


© foto: Bert Janssen

   Ten einde deze cirkel te doorgronden ben ik eerst maar eens begonnen met de cirkeltjes te tellen die zo fraai een buitenring vormen. De uitkomst, het getal 32, deed me even niets totdat ik inzag dat het de helft van 64 betreft. Hier gaan van het middelpunt uit ook nog eens 32 stralen of spaken. Het noemen van getal 64 blijkt dus geen slag in de lucht. Getal 64 is bijzonder te noemen daar het zowel in de Tarot als in de I tjing middels 64 tekens de volkomenheid van alle universele betrekkingen uitdrukt. In één oogopslag werd mij duidelijk dat hier iets over het Jin en het Jang in relatie tot deze 64 tekens wordt verteld.

   Jin en Jang zijn voor het westerse verstand lastige begrippen. Zoals door de graancirkel getoond projecteer ik er voor de eenvoud van dit betoog aktiviteit en passiviteit op. Aktiviteit zoals voorgesteld door de 3 cirkels in hun lussen. De lussen wekken immers associaties met beweging (vanuit het midden) op. Passiviteit of ontvankelijkheid wordt dan door de 3 complementaire cirkels gegeven. We zien dus 3× het aktive Jang-principe en 3× het passieve Jin-principe. Aangezien 3 het getal voor groei of ontwikkeling beduidt en dit idee wordt bevestigd door de groei in omvang van zowel het Jang als het Jin lijkt het pictogram daarmee te wijzen op groei of volbrenging in het wiel van 64. Of misschien toch het wiel van 32? Voor ik op deze vraag verder ga eerst nog wat over de toepassing van het Jin en het Jang. Met de plaatsing van de Jin Jang afbeelding ter vergelijk is me het volgende opgevallen. In de graancirkel is de haast volgroeide (!) kiem van het Jang gelijk aan die van het Jin hetgeen de toepasselijkheid van het Jin Jang idee nogal op losse schroeven zet. Het is met graancirkels vaak net als met dromen. Eerst is het dit, dan is het dat, dan stelt het weer zus of zo voor en al met al worden die waardevolle gedachten waar we ons aan vast willen klampen weer fijntjes tot moes van illusies gemalen. Hoe anders zou het goed zijn? Ik laat me niet ontmoedigen en ga dapper verder met analyseren.

   Het getal 32 speelt zo op het oog een belangrijker rol dan 64. Voortbordurend op de Tarot kunnen we aan getal 32 de grote arcana oftewel de 22 letters van het kabbalistische oeralfabet vermeerderd met de sephiroth of de 10 getallen toewijzen. Met andere woorden; we vinden in dit getal de totale Kabbala terug! Dit zijn die 10 getallen en die 22 letters met hun betekenis die tesamen de 32 wegen vormen zoals ze door Eliphas Levi zijn verzameld.

De 10 getallen:

1. Opperste macht
2. Absolute wijsheid
3. Oneindige intelligentie
4. Goedheid
5. Gerechtigheid of onbuigzaamheid
6. Schoonheid
7. Zegepraal
8. Eeuwigheid
9. Vruchtbaarheid
10. Werkelijkheid

De 22 letters:

Aleph    Vader
Beth    Moeder
Ghimel    Natuur
Daleth    Gezag
He    Religie
Vau    Vrijheid
Dzain    Eigendom
Cheth    Verdeling
Theth    Voorzichtigheid
Iod    Orde
Caph    Kracht
Lamed    Offer
Mem    Dood
Nun    Omkeerbaarheid
Samech    Eeuwig Wezen
Gnaïn    Evenwicht
Phe    Onsterfelijkheid
Tsade    Schaduw en weerkaatsing
Koph    Licht
Resch    Dankbaarheid
Shin    Scherpte
Thau    Samenvoeging

   Indien we de perspectiefwerking onder de loep nemen lijkt het idee wat betreft de voorkeur van het getal 32 boven dat van 64 eveneens aannemelijk. De 32 stralen of spaken kunnen eenvoudig gezien worden als het afgelegde spoor waarlangs de 32 sferen zijn gegaan. 32 sferen voortspruitend uit het ene, het midden. De Kabbala is waarschijnlijk hét instrument ter verklaring. Deze universele kennisboom is immers samenvattend beschreven als bestaand uit 10 sephiroth plus 22 paden. Tesamen 32 kwaliteiten. In perspectivisch opzicht kan het midden gezien worden als de diepte. Het Jang aspect lijkt vanuit de diepte tot ons te komen. Het Jin zou gemakkelijk de val in de diepte kunnen voorstellen indien het niet in nauwe relatie zou staan tot het Jang. Naar mijn gevoel kan zoiets als een transformatie pas compleet zijn indien de 32 sferen of invloeden 2 keer zijn beleefd. Als Jin tot de diepte en als Jang uit de diepte vandaan. Zo beschouwd komt dan toch weer dat getal 64 in beeld maar dan wel gedefiniëerd als 32 sferen die via twee verschillende invalshoeken kunnen worden doorleefd.

   Terwijl de 32 kwaliteiten, zoals ik ze zelf wil noemen, rechtstreeks als stralen uit de bron voortkomen gaan de Jangkrachten volgens een gebogen lijn zodat deze tevens als kundalini-energie gelezen kan worden. (Aldus komt het Ida en Pingala kanaal aan de orde evenals natuurlijk Sushumna.) Uiteraard zou het nu interessant zijn om elke kwaliteit toe te voegen aan diens overeenkomstige plaats in het pictogram. Ik vraag me in dit verband af of iemand de verschillende maten van de diameters van al de verschillende cirkels heeft opgenomen. Hoedanook, plaatsing in een respectieve volgorde van de 32 kwaliteiten is conform de logica. Allereerst ben ik de rij getallen als gelijkwaardig aan de letters tussen deze gaan voegen op zodanige wijze dat er voor het oog een regelmatige en meest keurige ordening ontstond. Het resultaat van deze rangschikking is dan alsvolgt:

Aleph Vader
Beth Moeder
1. Opperste macht
Ghimel Natuur
Daleth Gezag
2. Absolute wijsheid
He Religie
Vau Vrijheid
3. Oneindige intelligentie
Dzain Eigendom
Cheth Verdeling
4. Goedheid
Theth Voorzichtigheid
Iod Orde
5. Gerechtigheid of onbuigzaamheid
Caph Kracht
Lamed Offer
6. Schoonheid
Mem Dood
Nun Omkeerbaarheid
7. Zegepraal
Samech Eeuwig Wezen
Gnaïn Evenwicht
8. Eeuwigheid
Phe Onsterfelijkheid
Tsade Schaduw en weerkaatsing
9. Vruchtbaarheid
Koph Licht
Resch Dankbaarheid
10. Werkelijkheid
Shin Scherpte
Thau Samenvoeging

   Vervolgens kijken we uit naar de plaatsing op de grote omtrekcirkel. De kleinste van de 32 cirkels die half overschaduwd is door het grote Jang leek mij een aannemelijk vertrekpunt omdat het immers de meest opvallende van de reeks genoemd kan worden. Nadat ik in het klad aldus de letters en de getallen had genoteerd kwam ik als laatste kwaliteit natuurlijk “samenvoeging” tegen en die bleek voor mij de sleutel tot het geheel. De hele reeks zou slechts één plaatsje moeten verschuiven omdat ik de aanvang bij nader inzien foutief heb laten beginnen bij de kleinste cirkel. Deze laatste kan naar mijn idee niet anders dan de samenvoeging voorstellen zoals de verbindende schakel in een halsketting dat doet.

   Indien we tevens een cirkel zouden willen plaatsen voor het zogenaamd missende getal 0 of 33 dan zou dat precies op de denkbeeldige rechte lijn moeten die uitgaat van het centrum precies door de middelpunten van het grote Jin en het grote Jang. Deze verborgen lijn kan alleen maar de scheidslijn voorstellen tussen einde en begin van de reeks. Aangezien we ons thans bezig houden met een einde en een begin vraag ik me af of er misschien iets als een tijdsweergave, een klok of een kalender in het spel is. De samenvoeging als uiteindelijke kwaliteit zou mogelijk daarom ook de kleinste sfeer kunnen zijn omdat deze als laatste immers nog niet voltooid is!

   Laten we ons oog nog wat nauwkeuriger over het geheel der cirkels glijden dan moeten we erkennen dat bijvoorbeeld Ghimel ook akelig klein is uitgevallen. Of wat te denken van 3, van Theth en van 7? De juiste diameters lijken gaande weg belangrijker te worden. Naast de mogelijkheid van een tijdsaanduiding is het tevens alsof hier letterlijk gesproken wordt…

   Hier ligt voedsel tot speculaties voor de toegewijdde kabbalist. In ieder geval leid ik aan de hand van de lijnen door het midden van de Jin Jang paren zoiets af als: bijna volmaakt evenwicht/goedheid/nadert samenvoeging. De andere kant op lezen kan lijkt mij ook. In dat geval zou er zoiets staan als: begin samenvoeging/goedheid/start volmaakt evenwicht. Of: voltooi samenvoeging/goedheid /benadert volmaakt evenwicht.

   Als we deze formatie in verband brengen met die van Waden Hill die een maand eerder verscheen, dan mag je denken aan "integratie is goed voor evenwicht" of iets van die strekking, waarbij het dan vooral lijkt te gaan om integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

   Worden we aangemoedigd of worden we aangemoedigd?

   Bovenstaande versie laat een verschuiving in de getallenreeks zien. Bij concentratie op oorspronkelijkheid zou je kunnen zeggen dat de cijfers 0 t/m 9 logischer van toepassing zijn dan 1 t/m 10. Het zal duidelijk zijn dat met deze wijziging de boodschap anders uitpakt. De interpretatie kan dan bijbvoorbeeld luiden; “integreer oneindige intelligentie, benader volmaakt evenwicht.” of “Voeg oneindige intelligentie samen, bereik volmaakt evenwicht.”

   Een kabbala site, home.wanadoo.nl/tora/1024x768/alefbeth.html, met speciale aandacht voor de hebreeuwse letters geeft ons beeldsymbolen ter vertolking. Daarmee zijn dan weer de volgende interpretaties mogelijk; “Het oog/de bron is het teken van oneindige intelligentie.” of nog fascinerender; “Het teken van oneindige intelligentie leid tot de bron”. Bij deze laatste kun je eventueel als bron het oog van de waarnemer begrijpen waarbij dan het teken van oneidige intelligentie de graanformatie kan voorstellen.

   Soms is het net alsof de graancirkelmakers gekomen zijn om onze hersens te laten ploffen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels