zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuŘm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
PO╦ZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

 

vergelijkingen draak en boom

 

   

De boom en de slang-draak zijn elkaar toegewezen. Ze zijn in wezen onlosmakelijk met elkaar verbonden.DE KOSMISCHE LEVENSBOOM VAN MAYA-KONING PACAL

Beschouwing van de tekening van de grafplaat, de omlijsting daarbij (nog?) niet inbegrepen.
Ik betwijfel of het kleurgebruik in deze tekening een natuurgetrouwe afspiegeling van de orginele grafplaat is. Hoe geniaal en gevorderd in vermogens de maya-beschaving ook was en hoe leerzaam deze voorstelling ook mag blijken, de tekening staat in verband met haar eigen cultuur en ontwikkelingsfase. Bovendien mag men zich er rekenschap van geven dat er sprake is van grafschennis. Er was maar liefst drie jaar zwoegen voor nodig om uiteindelijk de crypte te kunnen betreden.

De tekening kan eenvoudig in vijf onderdelen worden opgesplitst, hetgeen in feite reeds door het gebruik van verschillende kleurtonen is geschied.

Onderdeel 1; De veelkleurige koning Pacal die in een merkwaardige houding is afgebeeld.
Onderdeel 2; Dat wat te boek staat als een aardmonster en in zacht roodbruine tinten aanschouwelijk is gemaakt.
Onderdeel 3; De levensboom in bruine kleuren.
Onderdeel 4; De vogel in het blauw.
Onderdeel 5; De zwevende goudgele elementen.

Ad 1; Opvallend is dat dit onderdeel zowel qua kleurgebruik als figuratie beduidend anders is dan de andere onderdelen die abstracter voorkomen en waarin kleurverschillen zeer gering zijn. Het is daarmee alsof de grote leider in een andersoortige bestaansdimensie terecht is gekomen. Dit contrast plus de nodige extra merkwaardigheden leidt zoals we gaandeweg zullen zien tot voeding voor vele suggesties. De koning bevindt zich aan de basis van de boom en schijnt te worden opgeslokt door een aardmonster. Vreemd is de bijna foetusachtige houding. Het zitvlak van deze vorst verdwijnt in zekere expressies van de aardedraak. Dit brengt ons reeds op het spoor van de aarde-energie verbonden met stuit- en ook wel het geslachtschakra. De gedachte aan het kundalini-vuur vindt zijn entree, waarover meer bij het 2e onderdeel. Indien we de tekening een kwartslag linksom draaien dan is het alsof de koning een bepaalde dans uitvoert. Iets dergelijks moet het geval zijn. Ik meen een soort pantominespel te herkennen. De vaste grond is wellicht met het overlijden van deze Pacal onder zijn voeten weggeslagen. De rechterhand opgetrokken beeldt sublimatie uit of misschien ook wel een snavel, in ieder geval toespitsing. De linkerhand, omlaag gericht, zou een teugel kunnen vasthouden of een boogsnaar kunnen aantrekken ware het niet dat dergelijke attributen ontbreken. Daarom kan het simpelweg uitzetting en samentrekking verbeelden, twee van de drie indische guna´s of hoedanigheden, namelijk Rajas en Tamas. Pacal houdt de ogen open en de blik, het gelaat als zodanig, gericht op de hemelkleurige vogel of wat daar althans voor doorgaat.

Ad 2; Positioneel gezien kan de rode afdeling als onderwerelds worden bestempeld. Grote witte slachttanden duiden op een monsterlijke gedaante. Voor het overige zijn er voor de leek nauwelijks nog concrete elementen op te merken. Het geheel doet ook denken aan een kosmische oven of een laboratorium ten aanzien van voormanifeste zaken. Opvallend zijn de langerekte vurige tongen links en rechts, die de koning lijken op te slokken. In de monsterlijke figuur valt een masker of kop te herkennen met als hoofdtooi misschien een offeraltaar of een zetel waarop of waarin dan de koning. Verder links en rechts van de tanden golvende lijntjes, zelfs druppels, waardoor in combinatie met de rode kleursfeer te denken valt aan bloed, in elk geval aan vloeistof.

Ad 3; Dit onderdeel kan verder worden opgesplitst in wat we gemakshalve boom en slang kunnen noemen. Gemakshalve want de boom lijkt eerder op een kruis, is abstract genoeg om er een zwaard in te zien en men kan er wijselijk van zeggen dat het deze drie dingen zijn, nog wijselijker geen van deze drie dingen. Het is precies wat het is, een behoorlijk abstract lijnenspel met moeilijk te achterhalen betekenis. Als metafoor of symbool kan men er zonder veel bezwaar boom, kruis of zwaard op toepassen maar de energiestruktuur die aan de metafoor of het symbool ten grondslag ligt is hier nauwkeurig weergegeven.
Iets soortgelijks als wat van de boom gezegd is kan ook van de slang worden gezegd wanneer het gaat over zuiver beschouwing van tekening. Iets wat op een slang lijkt schijnt over of om de boom gedrapeerd te zijn. Indien we daadwerkelijk van slang mogen spreken kunnen we gerust stellen met een tweekoppig exemplaar van doen te hebben. Het gaat  voorlangs het verticale bovendeel van de boom en links en rechts achterlangs haar horizontale zijarmen of zijtakken hetgeen een driedimensionaal accent verleent aan een hoofdzakelijk tweedimensionale uitbeelding. In deze slang een draak te zien levert geen problemen op. Er een boog zoals van een kruisboog in te zien wordt iets lastiger. Een geopend circuit of cirkel zal nog weer verder gaan. De tweespalt vertoont een hoge mate van symetrie, dat is te zeggen;gelijkwaardigheid. Zo het ene hoofd naar links neigt, neigt het andere hoofd naar rechts en er blijft evenwicht. Tesamen met de boom kan er aldus een weegschaal worden gezien. (de oude egyptenaren wogen het hart van de zojuist overledene met een veer op een weegschaal)

Ad 4; Op de top van de boom is een soort vogel gezeten. De kop naar links mogelijk uitkijkend over de linkerhelft van de boom met slang. Wat voor de staart kan doorgaan waaiert uit over de rechterkant van de boom met slang. Ook de vogel is uitgerust met allerlei moeilijk te duiden attributen. De meest opvallende daarvan is een voorwerp met twee flappen die bijeen worden gehouden door iets als gedraaid metaaldraad of wat het ook mag wezen. Onder meer vanwege de positie aan de kop associeer ik het met  de gevlochten baard zoals die in de oud-egyptische cultuur als waardigheidssymbool bij de farao´s in zwang was. (huwelijksgeschenk van de vader aan de zoon) In de staart zien we nog eens twee richtingen. Misschien zelfs vier maar dan te beschouwen als eerst twee en dan nog eens twee.

Ad 5; Hoewel de zwevende goudgele elementen op een hoge mate van onafhankelijkheid duiden is hun positie waarschijnlijk toch weer niet helemaal toevallig. Twee van deze elementen stellen ongetwijfeld dodenmaskers voor. De overige elementen kan ik niet thuisbrengen, hoewel van een afstand naar de tekening gekeken het idee vruchten aan de boom gestalte krijgt. (kabbalistische sefiroth) Tevens kan het gedeelte van de losse elementen analoog worden geacht aan de kruin van de boom.

Tantalus van Yalta

Terugkerend motief bij vergelijking van de Yaltantal en koning Pacal zijn de boog zonder koord en pijl, de gerichtheid tot de hemel en de oven van kosmisch kundalini-vuur. Koning Pacal toont zich eerder geconcentreerd dan verontwaardigd.

 

    

Uit tijdschrift furore (15) over werk van Stanislav Szukalski:

Tantalus van Yalta, veroordeeld door de goden die aan de macht zijn in een verraderlijke vergadering, staat bovenop het middelpunt oftewel de navel van het Moederland. Het Moederland zinkt weg in een overstroming van nederlagen. Yaltantal wil het uitschreeuwen, maar zijn mond is dichtgebonden zodat zijn protest niet gehoord wordt. Hij licht zijn boog op en probeert met zijn voet het boogkoord te vinden, maar hij kan geen houvast krijgen: er is geen koord en geen pijl bij zijn boog, en zijn boog zelf houdt zijn polsen gevangen in een vernietigende sluiting. Zijn vuisten blijven niettemin gebald, in een symbool van de nooit eindigende verontwaardiging die zal rijpen tot een wraakzuchtige opstand. Achter hem stijgt de rook van de verbrandingsovens, waartegen de vleugels van de Goddelijke Zonsopgang vastgebonden zijn, zodat die niet in staat is over de geknechte wereld te schijnen.

(te lezen boeken; “Throughful of Pearls” Stanislav Szukalski, Uitgever Glenn Bray 1980?, of; “The Works of Szukalski”, uitgeverij Covici-mcGee 1923 en; “Projects”, uitgeverij Chicago University press 1929)


de LogosOver het slangevuur / kundalini / de opgaande kracht van de 3e Logos.


Uit Leadbeater´s boek getiteld; "Chakra’s":

Het slangenvuur is een deel der werking van het leven van de 3de Logos nadat het zijn laagste indompeling heeft bereikt en weer aan het opstijgen is naar de hoogte waar het vandaan kwam.

Thans weten wij dat de kracht van de 3de Logos ook weer opstijgt na haar laagste punt bereikt te hebben, dus moeten wij ons voorstellen dat de loodrechte lijn in het midden (figuur 3) op haar pad terug keert. Kundalini nu is de kracht van die Uitstorting op haar terugweg, en zij werkt in de lichamen der evoluerende schepselen in nauw contact met de reeds vermelde primaire kracht. Die twee werken samen om het schepsel te voeren tot dat punt, waar het de uitstorting van de 1ste Logos ontvangen kan en een ego , een menselijk wezen, kan worden en ook daarna nog blijven ze in de voertuigen werken. Zo putten wij Gods machtige kracht zowel uit de aarde onder ons als uit de hemel boven ons. Wij zijn kinderen van de aarde zowel als van de zon. Deze twee komen in ons bijeen en werken samen voor onze evolutie. Wij kunnen niet de ene zonder de andere hebben, maar indien een ervan sterk overheerst zijn er ernstige gevaren. Vandaar het risico dat men loopt wanneer men de diepere lagen van het slangevuur ontwikkelt vóórdat het leven in ons rein en verfijnd is.


Leadbeater; de chakra’s blz.36

De Wil/soeshoemna/akasha vormen het koord. Ida en pingala/zon en maan/geestelijke Manas en stoffelijke Kama vormen de boog. Kundalinikracht de pijl.

Met het oog op deze door Leadbeater genoemde gevaren lijkt het me treffend om thans op het thema van de morele grondslag over te gaan. Indien de Raja Yoga waaraan deze afdeling o.a. is ontleend naar behoren wordt beoefend zal men in staat blijken op veilige wijze de kundalinikracht aan te wenden.